Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z miejsc turystycznych

Nadleśnictwo Okonek informuje, iż wróciła możliwość korzystania z małej infrastruktury znajdującej się w lasach oraz parkach narodowych w całej Polsce.

 

Aby łatwiej było korzystać z lasów i infrastruktury turystycznej, Lasy Państwowe stworzyły Bank Danych o Lasach, gdzie pośród innych tematycznych map istnieje mapa zagospodarowania turystycznego, a także krótki instruktaż o obsłudze i możliwościach aplikacji mobilnej mBDL.

 

Poniżej znajdą Państwo regulaminy obowiązujące w miejscach turystycznych Nadleśnictwa Okonek

 

 1. Regulamin zarządcy gruntu obozowiska.
 2. Regulamin szlaku rowerowo-pieszego „W dolinie pięciu rzek” z przystankami edukacyjnymi.
 3. Regulamin punktu widokowego przy rezerwacie „Wrzosowiska w Okonku”.
 4. Regulamin obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej.
 5. Regulamin miejsca biwakowania nad Jeziorem Borowe.
 6. Regulamin Leśnej Klasy.

REGULAMIN ZARZĄDCY GRUNTU OBOZOWISKA

 

Obozowisko jest terenem leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Okonek z siedzibą w Okonku

Obozowisko jest zlokalizowane na terenie gminy Okonek, powiatu złotowskiego.

Nadleśnictwo Okonek nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów prawa.

Użytkownikiem obozowiska jest podmiot zewnętrzny.

Obozowisko to jest zlokalizowane pod adresem leśnym 08-05-1-04-117-a-00/08-05-2-05-2-d-00. Jeżeli zaobserwuje Pan/Pani jakiekolwiek potencjalne niebezpieczne zdarzenie lub wypadek proszę posługiwać się tym adresem lokalizacyjnym.

Obozowisko nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnień celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci  i młodzieży pozostawione na terenie obozowiska. 

Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.

Jeżeli zauważył/a Pan/i jakiekolwiek potencjalnie niebezpieczne zdarzenia i sytuacje związane z:

 •  drzewami rosnącymi prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem Okonek
 • urządzeniami prosimy o niezwłoczny kontakt z komendantem obozu .
 • posługiwaniem się ogniem w lesie prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem Okonek lub Strażą Pożarną.

Dozwolony jest wjazd na teren obozowiska pojazdami tylko tymi, które obsługują organizację obozu.

Podczas odwiedzin parkowanie samochodów dopuszczone jest tylko w wyznaczonym miejscu przez nadleśnictwo tj. w wyznaczonych miejscach postoju pojazdów.

Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu, obowiązki oraz zakazy reguluje odrębny regulamin  - Regulamin organizatora obozowiska.

W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z Nadleśnictwem Okonek.

Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.  ((Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), szczególnie art. 26, 27 , 28, 29, 30 dotyczące zasad udostępniania lasu.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Telefon ratunkowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Nadleśnictwo  Okonek tel. 672669101, 672669102

Straż Leśna Nadleśnictwa Okonek, tel. 672658428, 506198538

                                        

REGULAMIN SZLAKU ROWEROWO-PIESZEGO „ W DOLINIE PIĘCIU RZEK” Z PRZYSTANKAMI EDUKACYJNYMI

 

 1. Regulamin szlaku rowerowo-pieszego „W dolinie pięciu rzek” z przystankami edukacyjnymi określa warunki korzystania z wszystkich obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej na całym ww. szlaku.
 2. Każda osoba korzystająca z tych obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu                        i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Obiekty infrastruktury edukacyjno-turystycznej są dostępne we wszystkie dni w roku,z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Obiekty infrastruktury edukacyjno-turystycznej na ww. szlaku nie są strzeżone ani dozorowane w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z zagrożeń związanych z przebywaniem w lesie oraz użytkowaniem urządzeń, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej.
 5. Każda z osób korzystających z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 6. Osobom korzystającym z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej zabrania się:
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących się na obiektach,
 • utrudniania korzystania z obiektu infrastruktury edukacyjno-turystycznej innym użytkownikom,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • nocowania bez zgody nadleśnictwa,
 • pozostawiania pojazdów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych poza wyznaczonymi miejscami postoju pojazdów,
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej bez uzyskania zgody Nadleśnictwa Okonek,
 • sprzedaży na terenie punktu widokowego płodów runa leśnego zebranych w lesie.
 1. Z wyposażenia obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Osobom korzystającym z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektów dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach infrastruktury edukacyjno-turystycznej proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (tel.:506198535) lub do biura nadleśnictwa (tel.:672669101 lub 516143805).

 

REGULAMIN PUNKTU WIDOKOWEGO PRZY REZERWACIE „WRZOSOWISKA W OKONKU”

 

 1. Regulamin punktu widokowego określa warunki korzystania z punktu widokowego przy rezerwacie „Wrzosowiska w Okonku” zarządzanego przez Nadleśnictwo Okonek.
 2. Każda osoba korzystająca z punktu widokowego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Punkt widokowy jest dostępny we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Aby skorzystać z możliwości rozpalenia ogniska i wynajęcia wiaty punktu widokowego, należy co najmniej jeden dzień roboczy wcześniej w godzinach 7:15-15:15 zgłosić się w Nadleśnictwie Okonek osobiście lub telefonicznie (tel.672669101 lub 516143805) w celu uzyskania na to zgody. Pobierana jest przy tym symboliczna opłata na poczet opału w wysokości 24.60zł.
 5. Punkt widokowy nie jest strzeżony ani dozorowany w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z zagrożeń związanych z przebywaniem w lesie oraz użytkowaniem urządzeń, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z punktu widokowego.
 6. Każda z osób korzystających z punktu widokowego zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 7. Osobom korzystającym z punktu widokowego zabrania się:
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących się na punkcie widokowym i przy wiacie punktu widokowego,
 • utrudniania korzystania z punktu widokowego innym użytkownikom,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
 • nocowania bez zgody nadleśnictwa,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • pozostawiania pojazdów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych poza wyznaczonymi miejscami postoju pojazdów,
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie punktu widokowego bez uzyskania zgody Nadleśnictwa Okonek,
 • sprzedaży na terenie punktu widokowego płodów runa leśnego zebranych  w lesie.
 1. Z wyposażenia punktu widokowego należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Osobom korzystającym z punktu widokowego nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o punkcie widokowym proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (tel.: 506198527) lub do biura nadleśnictwa (tel.: 516143805 lub 672669101).

 

REGULAMIN OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-TURYSTYCZNEJ

 

 1. Regulamin obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej określa warunki korzystania
  z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej zarządzanych przez Nadleśnictwo Okonek.
 2. Każda osoba korzystająca z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje            się do jego przestrzegania.
 3. Obiekty infrastruktury edukacyjno-turystycznej są dostępny we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Obiekty infrastruktury edukacyjno-turystycznej nie są strzeżone ani dozorowane w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z zagrożeń związanych         z przebywaniem w lesie oraz użytkowaniem urządzeń, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej.
 5. Każda z osób korzystających z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 6. Osobom korzystającym z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej zabrania się:
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących się na obiektach,
 • utrudniania korzystania z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej innym użytkownikom,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • nocowania na ww.obiektach bez zgody nadleśnictwa,
 • pozostawiania pojazdów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych poza wyznaczonymi miejscami postoju pojazdów,
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej bez uzyskania zgody Nadleśnictwa Okonek,
 • sprzedaży na terenie obiektu infrastruktury edukacyjno-turystycznej płodów runa leśnego zebranych w lesie.
 1. Z wyposażenia obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Osobom korzystającym z obiektów infrastruktury edukacyjno-turystycznej nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektów dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach infrastruktury edukacyjno-turystycznej proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (tel.:506198535) lub do biura nadleśnictwa (tel.:672669101 lub 516143805).

 

REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA NAD JEZIOREM BOROWE

 

 1. Regulamin miejsca biwakowania nad Jeziorem Borowe określa warunki korzystania z miejsca biwakowania nad Jeziorem Borowe zarządzanego przez Nadleśnictwo Okonek.
 2. Każda osoba korzystająca z ww. miejsca biwakowania wyraża zgodę  na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Miejsce biwakowania nad Jeziorem Borowe jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Aby skorzystać z miejsca biwakowania, należy co najmniej jeden dzień roboczy wcześniej zgłosić się osobiście lub telefonicznie w biurze Nadleśnictwa Okonek (tel.672669101 lub 516143805) w celu uzyskania pisemnej zgody i ustalenia warunków biwakowania.
 5. Miejsce biwakowania nie jest strzeżone ani dozorowane w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z zagrożeń związanych z przebywaniem w lesie oraz użytkowaniem urządzeń, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca biwakowania.
 6. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 7. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących się na punkcie widokowym i przy wiacie punktu widokowego,
 • utrudniania korzystania z punktu widokowego innym użytkownikom,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
 • nocowania bez zgody nadleśnictwa,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • pozostawiania pojazdów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych poza wyznaczonymi miejscami postoju pojazdów,
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie punktu widokowego bez uzyskania zgody Nadleśnictwa Okonek,
 • sprzedaży na terenie punktu widokowego płodów runa leśnego zebranych w lesie. Z wyposażenia miejsca biwakowania należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych,  np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu biwakowania proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (tel.: 506198535) lub do biura nadleśnictwa (tel.:672669101 lub 516143805).

 

REGULAMIN LEŚNEJ KLASY

 

 1. Regulamin Leśnej Klasy określa warunki korzystania z obiektu „Leśnej Klasy” oraz obiektów położonych na przyległym terenie zarządzanych przez Nadleśnictwo Okonek.
 2. Każda osoba korzystająca z Leśnej Klasy wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Leśna Klasa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15  do15.15.
  W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zgody na organizację zajęć również poza wyznaczonym powyżej czasem.
 1. Leśna Klasa jest obiektem strzeżonym i przebywanie na jej terenie bez osoby odpowiedzialnej z ramienia Nadleśnictwa Okonek lub bez jej zgody jest zabronione.
 2. Każda z osób korzystających z Leśnej Klasy zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać w Leśnej Klasie wyłącznie pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo na zajęciach odpowiadają opiekunowie.
 4. W Leśnej Klasie odbywają się zorganizowane zajęcia edukacyjne. Aby umówić się na takie zajęcia należy skontaktować się z edukatorem telefonicznie (tel.672669101 lub 516143805) lub mailowo:okonek@pila.lasy.gov.pl. Należy również przesłać formularz zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie internetowej nadleśnictwa: https://okonek.pila.lasy.gov.pl/terminarz-rezerwacje
 5. Osobom korzystającym z Leśnej Klasy zabrania się:
 • zaśmiecania,
 • wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących się przed obiektem,
 • utrudniania korzystania z obiektu innym użytkownikom,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • pozostawiania pojazdów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych poza wyznaczonymi miejscami postoju pojazdów,
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie obiektu bez uzyskania zgody Nadleśnictwa Okonek.
 1. Należy korzystać z wyposażenia Leśnej Klasy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Nadleśnictwo Okonek jako zarządca Leśnej Klasy nie odpowiada za pozostawione bez nadzoru mienie użytkowników oraz wartościowe przedmioty zniszczone wskutek niewłaściwego użytkowania.
 3. Osobom korzystającym z Leśnej Klasy i jej otoczenia nakazuje się sprzątanie po własnych zwierzętach domowych.
 4. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach infrastruktury edukacyjno-turystycznej proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa (tel.:672669101 lub 516143805).

 

Życzymy przyjemnego spędzenia czasu oraz dobrego wypoczynku.