Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

ZG.2217.1.2020 r.                                                                                                      Okonek, 28 stycznia 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Nadleśnictwo Okonek zawiadamia, że w pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów leśnych (do szczególnej ochrony) i nieużytków (bagien) mających na celu poprawę siedlisk  i miejsc rozrodu ptactwa wodno – błotnego na powierzchni 594,4513 ha, po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki udziału w postępowaniu: Ptaki Polski ul. Dolistowska 21; 19-110 Goniądz, ze stawką 300 zł/ha/rok netto czynszu za dzierżawę całej nieruchomości.

 

     Podpisał Nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek

  Ryszard Standio

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZG.2217.1.2020r.                                                                                                                                                       Okonek, dnia 15-01-2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na dzierżawę gruntów leśnych (do szczególnej ochrony) i nieużytków (bagien) mających na celu poprawę siedlisk i miejsc rozrodu

ptactwa wodno – błotnego,

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Okonek w imieniu, którego występuje

Ryszard Standio – Nadleśniczy

Adres Nadleśnictwa

ul. Kolejowa 16, 64-965 Okonek

województwo wielkopolskie, powiat złotowski

tel. 67 266 91 02,  fax  67 266 95 19,

e – mail: okonek@pila.lasy.gov.pl

NIP 767-000-53-80, REGON  570064458

 

 

 1. Tryb postępowania:       przetarg pisemny nieograniczony, ofertowy.
 2. Przedmiot zamówienia:

 1. Minimalna stawka czynszu za dzierżawę (stawka wywoławcza) za dzierżawę nieruchomości wynosi 110,00 zł / ha / rok netto.
 2. Oferowana cena dzierżawy za 1 ha netto nie może być niższa od ceny minimalnej.
 3. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Okonek lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27.01.2021r. do godziny 8: 30 z dopiskiem:

 

„Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych i nieużytków”

 1. Nadleśnictwo Okonek nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Przetarg (otwarcie ofert i odczytanie) odbędzie się w Leśnej klasie [budynek przy siedzibie Nadleśnictwa Okonek] dnia 27.01.2021 r. o godzinie 9:00.
 3. Pisemna oferta przetargowa powinna zawierać następujące informacje:

a)oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer telefonu, poświadczone za zgodność z oryginałem upoważnienie do reprezentowania firmy,

b) przedmiot zamówienia nie może być dzielony,

c) oferowaną cenę netto rocznego czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu, (przy czym cena nie może być niższa niż podana cena wywoławcza netto),

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, zna jego położenie oraz granice i nie wnosi zastrzeżeń z tytułu istniejącego stanu zagospodarowania,

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i w pełni akceptuje jej zapisy,

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przetargowych.

 1. Okres umowy dzierżawy – od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.

10.Kryterium oceny ofert:

 - 70 % cena;

 - 30 % doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów w ostatnich 5 latach

a) oferowany czynsz za dzierżawę gruntu waloryzowany będzie od początku nowego roku kalendarzowego współczynnikiem inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) publikowanym przez Prezesa GUS na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.

11.Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Nadleśniczego Zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 15.01.2021 r.

12. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który zawiera:

a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,

b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

c) liczbę i dane złożonych ofert,

d) wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom przetargu lub z innych przyczyn odrzuconych wraz z uzasadnieniem,

e) podpisy osób prowadzących przetarg.

Protokół z przetargu zatwierdza Nadleśniczy.

13. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszona na stornie internetowej Nadleśnictwa Okonek, po zatwierdzeniu wyników przez Nadleśniczego.

14. O wyniku przetargu uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu przetargu.

15. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

16. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami są: p. Urszula Lisowska, tel. 516-143-806.

 

Do wiadomości:

 1. Strona internetowa Nadleśnictwa Okonek: http://www.okonek.pila.lasy.gov.pl

 

W załączeniu:

 1. Oferta na dzierżawę gruntów – załącznik nr 1.
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2.
 3. Mapa z oznaczoną lokalizacją nieruchomości do dzierżawy – załącznik nr 3.
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4.

 

 

Podpisał Nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek

Ryszard Standio