Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystem wodny

Ekosystem - układ ekologiczny, w którego skład wchodzi część ożywiona i nieożywiona pewnej przestrzeni środowiska naturalnego. Pomiędzy organizmami zasiedlającymi dane środowisko nieożywione zachodzi szereg relacji, które pozwalają funkcjonować im w harmonii i równowadze. Ekosystem, inaczej biogeosystem lub system ekologiczny, opiera się na przepływie oraz wymianie materii i energii między zasiedlającymi go organizmami oraz między organizmami a ich otoczeniem.

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekosystem

Ekosystemy wodne – ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne: oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła. Cechą charakterystyczną ekosystemów wodnych są specyficzne formacje (biocenozy): plankton, bentos, nekton, pleuston, neuston. Problematyczne może być zaliczenie do ekosystemów wodnych takich typów ekosystemów jak: bagna, torfowiska, moczary (używa się raczej określeń tereny podmokłe).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem_wodny

  • Plankton (gr. πλαγκτός planktós – "błąkający się") – zespół organizmów żywych unoszących się w wodzie. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom, wystarczą natomiast do biernego utrzymywania się w stanie zawieszenia. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zalicza się do niego również meduzy, które mogą mieć znaczne rozmiary. Plankton stanowi pożywienie wielu zwierząt wodnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plankton

  • Bentos (gr. βένθος bénthos – "głębina") – zespół organizmów zwierzęcych związanych z dnem środowisk słodkowodnych, zarówno zbiorników wodnych jak i cieków oraz środowisk morskich, w tym także związanych z rozmaitymi strukturami obecnymi na dnie, a więc roślinami (fauna naroślinna), glonami, kamieniami (fauna nakamienna), szczątkami antropogenicznymi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bentos

  • Nekton (gr. nēktón – pływające) – wszystkie zwierzęta zdolne do poruszania się wbrew prądom wodnym (w przeci¬wień¬stwie do swobodnie unoszącego się planktonu), występujące w przybrzeżnych i w otwartych wodach jezior, mórz i oceanów.

Zalicza się tu: strunowce: ryby, gady, ssaki, ptaki; mięczaki: głowonogi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nekton

  • Pleuston – organizmy pływające na lub pod powierzchnią wody, zazwyczaj rośliny wodne (np. rzęsa, salwinia pływająca, tropikalny hiacynt wodny Eichhornia crassipes), czyli pleustofity, ale mogą to być także zwierzęta (np. pływające kolonie żeglarza portugalskiego). Nadmiar pleustonu ogranicza dostęp światła i produkcję pierwotną w zbiorniku wodnym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pleuston

Schemat:

http://static.scholaris.pl/resource-files/257/przeplyw-energii-przez-ekosystem_50878.jpg

Obieg węgla w przyrodzie opisuje się na podstawie cyklu obiegu dwutlenku węgla, który regulowany jest przez dwa podstawowe procesy: wiązanie (fotosynteza, chemosynteza i rozpuszczanie w wodzie) i uwalnianie (oddychanie, uwalnianie z gleby, procesy geologiczne, spalanie paliw). Równowaga między tymi dwoma procesami zapewnia właściwe funkcjonowanie tego obiegu. Materiał może być przydatny do zilustrowania podstawowych zagadnień z edukacji ekologicznej podczas realizacji tematów z budowy i funkcjonowania ekosystemów.

http://scholaris.pl/zasob/50878