Nadleśnictwo Okonek

Nadleśnictwo Okonek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W przeważającej części leży na północy województwa wielkopolskiego ;częściowo na południowo-wschodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego. Zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ponad 16tys.ha w zasięgu dwóch powiatów :złotowskiego i szczecineckiego oraz sześciu gmin.

Szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Okonek

Transwielkopolska Trasa Rowerowa (TTR) przebiega południkowo łącząc najdalej wysunięte na północ i południe części województwa wielkopolskiego. Należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych. Została utworzona w dwóch etapach i tak też jest dzielona:

Jak rośnie las

Fazy rozwoju drzewostanu:

Leśni mieszkańcy

SARNA EUROPEJSKA (Capreolus capreolus)- gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem lub kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny. Sarna ma smukły kształt, cienkie i wysokie nogi (cewki), jej sierść (suknia) jest ciemnobrązowa latem, a siwo-brązowa zimą, z białą lub żółtawą plamą na pośladkach (lustro). Racice sarny są małe, ostro zakończone.

Zbiorowiska leśne

Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych w Polsce jest spowodowana przejściowością klimatu. W naszym kraju występują zarówno rośliny typowe dla klimatu morskiego, jak i kontynentalnego. Naturalna roślinność została w ogromnym stopniu zniszczona i zastąpiona roślinnością wprowadzoną przez człowieka.

Ekosystem jeziora

Strefa przybrzeżna, strefa litoralna – strefa zbiornika wodnego przylegająca do brzegu, lądu. Charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w wodach (dużo światła, tlenu, mniejsze zasolenie, urozmaicona rzeźba dna). Najbardziej podatna jest na niestałość czynników środowiskowych, przede wszystkim na dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury, zlodzenie, w tej strefie powstaje największa ilość materii organicznej i zalega największa ilość detrytusu, przez co podlega największym wahaniom stężenia tlenu.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich.

Obieg wody w przyrodzie

Woda występująca w przyrodzie jest w nieustannym ruchu od miliardów lat, co zapewnia życie na Ziemi. W czasie przemieszczania się pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi, cząsteczki wody podlegają ciągłym przemianom fazowym, zmieniając kilkakrotnie stany skupienia: gazowy, ciekły i stały. Krążenie wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą, zachodzące na skutek wpływu Słońca, siły grawitacyjnej i ruchu Ziemi, nazywamy obiegiem wody tzw. cyklem hydrologicznym. Hydrosfera to tzw. „wodna powłoka”, skupia wszystkie wody na Ziemi zgromadzone w morzach, oceanach, jeziorach, rzekach, bagnach, pokrywie śnieżnej, lodowcach i zbiornikach wód podziemnych. Ruch i przemiany cząsteczek wody zachodzą w obszarze szesnastokilometrowej grubości warstwie atmosfery oraz 800-metrowej warstwie skorupy ziemskiej.

Drzewa w naszym lesie

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. — sosna zwyczajna (s. pospolita) Sosna zwyczajna jest gatunkiem o dużej zmienności, co jest związane z jej ogromnym zasięgiem geograficznym. Zwykle jest to drzewo duże, dorastające do wysokości 25—35 m, a w sprzyjających warunkach nawet 40-48 m i pierśnicy 1,5 m.

Powalone drzewo w lesie

Martwe drewno w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego. Obumarłe leżące drzewa powoli rozkładając się w sposób systematyczny nawożą glebę. Martwe drzewa są jednym z ważniejszych elementów wpływających na retencyjne właściwości lasów. Silnie modyfikują mikroklimat w najbliższym sąsiedztwie. (pniaki)

Cztery pory roku w lesie

Kiedy wchodzisz do lasu wiosną, widzisz młode pąki liściowe na gałęziach. Latem las tętni życiem. Jesienią nabiera najpiękniejszych barw – nadchodzi słynna „złota jesień”. Zimą las również nie zamiera. Zwierzęta zjadają owoce, które pozostały na drzewach lub szukają w śniegu pożywienia.

Budowa warstwowa lasu

Widoczną cechą lasu jest jego budowa, składa się on bowiem z kilku warstw. Najważniejszą rolę w występowaniu warstw lasu pełnią drzewa. Decydują one o warunkach życia dla pozostałych organizmów występujących w lesie. Drzewa zacieniają dno lasu, zmniejszają parowanie oraz zwiększają wilgotność powietrza, przez co w każdej warstwie panują nieco inne warunki ekologiczne, odpowiadające różnym organizmom. Jedne z nich zamieszkują najniższą warstwę lasu, czyli ściółkę leśną, inne runo leśne, jeszcze innym najbardziej odpowiada życie w podszycie lub koronach drzew.

Drzewa naszych lasów

Nie sposób opisać wszystkich funkcji, które pełnią drzewa i lasy. Nie sposób wycenić ich znaczenia dla naszej Planety, każdego organizmu, w tym dla człowieka i rozwoju jego cywilizacji. Moglibyśmy mówić o zdrowiu, o gospodarce i przemyśle, o bioróżnorodności, jednakże wszystko to byłoby za mało. Odpowiednim określeniem wydaje się zatem być jedno słowo, drzewa to... życie. Co powinniście wiedzieć o drzewach?

Dary lasu

Las od zawsze odgrywał ogromną rolę w życiu człowieka – dawał mu schronienie, pokarm i opał. Pomimo rozwoju cywilizacyjnego znaczenie lasu nadal jest bardzo duże, a jego zanik przyniósłby wiele negatywnych skutków. Współczesna gospodarka leśna opiera się więc na racjonalnym użytkowaniu zasobów leśnych, tak aby zachować je w najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo – całość zagadnień obejmujących zainteresowania myśliwych i łowczych. Pojecie to zawiera także pojęcie myślistwa, ściśle związane z wykonywaniem polowania.

Odnowienie lasu

Odnowienie lasu – jest to powstawanie nowego lasu w sposób naturalny- czyli przez odnowienie naturalne, bądź sztuczny- sadzenie młodych sadzonek. Odnowienie lasu prowadzi się zawsze na powierzchniach leśnych, na których rósł kiedyś las, bądź zalesienia które prowadzi się na powierzchniach nieleśnych np. nieużytkach porolnych, hałdach..

Drzewoterapia - magia drzew leśnych

Jako roślina lecznicza sosna zwyczajna wykorzystywana była od dawna. Doceniano dobroczynny wpływ tych drzew na organizm, zalecając spacery po nagrzanych słońcem, pachnących żywicą lasach sosnowych.

Remiza dla ptaków

Remizy zakłada się w najsłabszych, najmniej biologicznie odpornych drzewostanach jednogatunkowych, gdzie flora i fauna są ubogie. Na niewielkim obszarze sadzi się drzewa i krzewy obficie kwitnące i owocujące.

Ekosystem wodny

Ekosystem - układ ekologiczny, w którego skład wchodzi część ożywiona i nieożywiona pewnej przestrzeni środowiska naturalnego. Pomiędzy organizmami zasiedlającymi dane środowisko nieożywione zachodzi szereg relacji, które pozwalają funkcjonować im w harmonii i równowadze. Ekosystem, inaczej biogeosystem lub system ekologiczny, opiera się na przepływie oraz wymianie materii i energii między zasiedlającymi go organizmami oraz między organizmami a ich otoczeniem.

Retencja wodna

Klimat na ziemi zmienia się od zawsze. Jednak w ciągu ostatniego stulecia zmiany te znacznie przyspieszyły i zyskały na sile. Dziś już nie tylko przewidujemy ich skutki, ale też zaczynamy mierzyć się z ich efektami. Zmiany klimatu obserwujemy także w Polsce. Świadczą o nich wzrost średniej temperatury w całym kraju, wzrost liczby dni z intensywnymi opadami, skracanie się okresu zalegania śniegu czy wydłużanie się okresów bezdeszczowych. Wzrasta też częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. W ciągu ostatnich 60 lat średnia temperatura w Polsce wzrosła o 1,1°C. Naukowcy szacują, że próg bezpieczeństwa to 2°C.

Jak leśnicy chronią i pielęgnują las

JAK LEŚNICY CHRONIĄ I PIELĘGNUJĄ LAS? przygotowanie gleby pod odnowienia : aby stworzyć odpowiednie warunki wzrostu sadzonkom konieczne jest usunięcie z miejsca sadzenia roślinności, ścioły i spulchnienie gleby. Realizować to można na wiele sposobów między innymi poprzez wykonanie spulchnionych pasów – maszyna to pług, pługofrezarka, wał frezujący, również poprzez wykonanie placówek ręcznie przy pomocy motyki.

Podział powierzchniowy lasu z mapą Nadleśnictwa Okonek

By ułatwić orientację w terenie i na mapach, każdy kompleks leśny podzielony jest na siatkę wielokątów zwanych oddziałami, które są oznaczone liczbami. Te z kolei dzielą się na pododdziały, oznaczone małymi literami. Pododdziały tworzą fragmenty drzewostanu posiadające zbliżone do siebie cechy takie jak: wiek, skład gatunkowy, warunki siedliskowe, strukturę warstwową, a także co ważne, wymagają takiego samego traktowania gospodarczego.

Gwda - Życie w rzece i obok niej

Gatunki ptaków bytujących okresowo lub stale w naszym kraju: