Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy"

Na terenie Nadleśnictwa Okonek znajduje się jedynie część tego obszaru i zajmuje
około 6 400 ha. Znajduje się w wschodniej części Nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem obręb Lędyczek i Leśnictwo Racibórz.

Zgodnie z aktem ustalającym obszar obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Poligon w Okonku" PLH300021

Powierzchnia obszaru to około 2 180 ha, który w całości leży na terenie Nadleśnictwa Okonek. Obszar obejmuje teren dawnego poligonu w Okonku, obecnie przekazany Lasom Państwowym. Są to rozległe przestrzenie bezleśne, pokryte wrzosowiskami i murawami napiaskowymi. Część terenu została zalesiona, jednak znaczne przestrzenie wrzosowisk są świadomie i czynnie chronione przez administrację leśną (m. in. usuwanie nalotu drzew i krzewów).

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Debrzynki" PLH300047

Na terenie Nadleśnictwa Okonek leży jedynie część tego obszaru, tzn. około 100 ha. Obszar obejmuje istotny pod względem występowania siedlisk Natura 2000 odcinek niewielkiej rzeki Debrzynki, dopływu Gwdy. Znajdują się tam zwarte skupienia cennych siedlisk przyrodniczych: dobrze zachowane zasoby torfowisk soligenicznych (alkalicznych) i łąk na tych torfowiskach; fragmenty łęgów nadrzecznych i źródliskowych, a na zboczach doliny rzecznej kompleks buczyn i grądów subatlantyckich (z drzewostanami bukowymi).

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Szczyry" PLH220066

Na terenie Nadleśnictwa Okonek leży jedynie część tego obszaru, tzn. około 30 ha. Rzeka Szczyra stanowi prawy dopływ rzeki Gwdy. Siedliska chronione tego obszaru skupione są w zasadzie prawie wyłącznie na dnie doliny rzecznej. Jedynie w części wschodniej na stokach doliny występuje kompleks buczyn, miejscami dobrze zachowanych. Obszar stanowi istotną ostoję torfowisk zasadowych i cennej entomofauny oraz flory z nimi związanych.

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Okonek

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Okonek znajduje się 36 pomników przyrody, w tym 5 na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo. Są to okazałych rozmiarów drzewa oraz jeden głaz narzutowy.

Rezerwat przyrody „Wrzosowiska w Okonku”

Rezerwat przyrody „Wrzosowiska w Okonku” jest jednym z większych wrzosowisk w Polsce.  Powierzchnia rezerwatu wynosi 204,13 ha. Celem uznania obszaru za rezerwat przyrody, jest zachowanie kompleksu wrzosowisk i muraw napiaskowych z charakterystyczną florą i fauną.

Rezerwat „Wrzosowiska w Okonku” w całości znajduje się na terenie dawnego poligonu wojskowego, w granicach tzw. pola roboczego poligonu. Obszar ten swój charakter zawdzięcza działalności człowieka. W wyniku prowadzenia ćwiczeń wojskowych, m.in. rozjeżdżanie przez wozy bojowe i czołgi, pożary, powstał specyficzny ekosystem. Dla utrzymania w takim charakterze wymaga on ochrony czynnej. Dlatego też na terenie rezerwatu w 2012 roku Nadleśnictwa Okonek przeprowadziło działania mające na celu usuwanie drzew i krzewów zarastających wrzosowiska i murawy. Prace te były dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach programu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP". W celu zachowania rezerwatu „w dobrej kondycji” w najbliższych latach planowane jest kolejne usuwanie rozwijającej się sukcesji oraz wykaszanie wrzosowisk.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytek ekologiczny - „Żurawina"

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny - „Żurawina"

Użytek ekologiczny został utworzony w 2000 r. Celem ochrony jest zachowanie panujących stosunków wodnych oraz umożliwienie rozwoju istniejącego zespołu roślinno – glebowego.

Znajduje się ona na terenie leśnictwa Ciosaniec i ma łączną powierzchnię 48,73 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa 48,02 ha. Jak sama nazwa wskazuje jest to podmokły teren z roślinnością torfowiskową i małymi oczkami wodnymi. Na uwagę zasługują znaczne płaty żurawiny błotnej (Oxycoccus palustris).

Materiały do pobrania