Wydawca treści Wydawca treści

ODNOWIENIE LASU

Odnowienie lasu – jest to powstawanie nowego lasu w sposób naturalny- czyli przez odnowienie naturalne, bądź sztuczny- sadzenie młodych sadzonek. Odnowienie lasu prowadzi się zawsze na powierzchniach leśnych, na których rósł kiedyś las, bądź zalesienia które prowadzi się na powierzchniach nieleśnych np. nieużytkach porolnych, hałdach..

 

Wyróżnia się rozmnażanie:

Ze względu na stopień wykorzystania sił przyrody, a także wkładu pracy ludzkiej wyróżnia się odnowienie:

  • naturalne - przebiegające samorzutnie, samosiewem lub z odnowienia odroślowego, zwykle bez lub tylko z niewielkim udziałem człowieka; działalność człowieka w tym procesie ograniczać się może do przygotowania gleby pod nasiona, oraz zapewnienia urodzaju nasion poprzez szereg cięć i stopniowe odsłanianie samosiewu cięciami odsłaniającymi; w przypadku odrośli człowiek stara się wyprowadzić jeden, główny pęd (prowadnik) stopniowo usuwając konkurentów;
  • sztuczne - przebiegające przy pomocy siewu lub sadzenia, zawsze przy udziale człowieka. Udział przyrody w procesie odnowienia ogranicza się do zapewnienia optymalnych warunków wzrostu; cały proces przygotowania do sadzenia (zasiewu), jak i samo sadzenie (siew) odbywa się przy udziale człowieka w sposób mechaniczny, bądź ręczny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnowienie_lasu

http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:sztuczne-odnowienie-lasu

http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/zasady-hodowli-lasu-dokument-w-opracowaniu