Wydawca treści Wydawca treści

NADLEŚNICTWO OKONEK

Nadleśnictwo Okonek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W przeważającej części leży na północy województwa wielkopolskiego ;częściowo na południowo-wschodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego. Zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ponad 16tys.ha w zasięgu dwóch powiatów :złotowskiego i szczecineckiego oraz sześciu gmin.

Lesistość Nadleśnictwa Okonek wynosi 50,7%. Podstawowym gatunkiem tworzącym jego lasy jest sosna zwyczajna (77,4% powierzchni), co wynika z przewagi siedlisk borowych (54,3%). Kolejne gatunki wchodzące w skład drzewostanów nadleśnictwa to: brzoza brodawkowata (6,6%pow.), buk zwyczajny, olsza czarna, dąb bezszypułkowy i szypułkowy. Zasobność drzewostanów Nadleśnictwa Okonek (masa drzewna rosnąca na pniu) wyszacowano na prawie 3,4 mln m3, przy czym nadleśnictwo rokrocznie pozyskuje średnio 68 tys. m3. Biorąc pod uwagę coroczny przyrost i powiększanie się masy na pniu, przy takiej ilości pozyskiwanego drewna nie grozi nam ubywanie lasu-wręcz przeciwnie- corocznie gromadzimy dodatkowe 17 tys. m3 drewna dla przyszłych pokoleń.

Różnorodność siedlisk, polodowcowe ukształtowania terenu oraz teren byłego poligonu wojskowego składają się na dużą atrakcyjność przyrodniczą i turystyczną nadleśnictwa. Aż 23% naszych lasów objętych jest różnymi kategoriami ochronności jak np. lasy wodochronne, glebochronne, drzewostany zachowawcze; obszary Natura 2000 stanowią aż 14% (2310ha) powierzchni.

Na terenie Nadleśnictwa Okonek funkcjonuje też Ośrodek Hodowli Zwierzyny, gdzie na pow. ponad 12 tys. ha prowadzona jest racjonalna gospodarka łowiecka.

Materiały do pobrania