Wydawca treści Wydawca treści

gospodarka łowiecka

Łowiectwo – całość zagadnień obejmujących zainteresowania myśliwych i łowczych. Pojecie to zawiera także pojęcie myślistwa, ściśle związane z wykonywaniem polowania.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny nr 2 Nadleśnictwa Okonek (ohz LP „Brokęcino-Bagnisko) został utworzony 19 grudnia 1994 r. na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pierwotnie składał się on z dwóch obwodów - obwodu nr 2 i nr 3.

Od roku 2008 ohz składa się z jednego obwodu, w całości położonego na obszarze obrębu Okonek.

Od zachodu ograniczony jest zasięgiem administracyjnym województwa wielkopolskiego, natomiast od wschodu i południa lasy ograniczają grunty wiejskie i miejskie miejscowości: Wilcze Laski, Brokęcino, Okonek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. Na południu kompleks ten łączy się na niewielkim odcinku z lasami Nadleśnictwa Jastrowie. W zasięgu opisywanego kompleksu leśnego, w środkowej części występuje ogromny obszar bezleśny po byłem poligonie wojskowym, należącym do Nadleśnictwa Okonek. Teren ten jest pozostawiony do naturalnej sukcesji roślinności, a także częściowo zamieniony na obszar ochrony wrzosowisk. Urozmaicone ukształtowanie terenu oraz różnorodność form przyrodniczych daje duże możliwości do prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

Główne gatunki gospodarcze na terenie łowiska stanowią jelenie, sarny oraz dziki. W roku 2018 szacowna liczebność zwierzyny grubej wyniosła kolejno około: 580 sztuk jelenia,  580 sztuk sarny, 230 sztuk dzików. Dodatkowo w obwodzie spotkać można wiele gatunków zwierzyny drobnej, takiej jak: lis, jenot, borsuk, tchórz oraz ptaków (gęsi, gołębie oraz słonki). Z gatunków chronionych na terenie obwodu występują wilki, których obecność świadczy o naturalnych charakterze łowiska.

Podstawowymi celami funkcjonowania ohz LP „Brokęcino - Bagnisko” jest prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowiska i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa, prowadzenie badań naukowych, hodowla zwierząt łownych, prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Wysoki poziom zagospodarowania ośrodka hodowli zwierzyny nr 2 utrzymany jest m.in. poprzez: systematyczne powiększanie i należyte uprawianie poletek łowieckich, zakładanie i pielęgnowanie sadów, utrzymywanie łąk w wysokiej kulturze uprawy i zakładanie nowych.

Uprawianie poletek łowieckich (uprawa: koniczyny, lucerny, łubinu, owsa i prosa; a dla dzików: kukurydzy, topinambur oraz owsa) oraz koszenie łąk śródleśnych ma korzystny wpływ na ograniczenie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

Na terenie ohz-tu oprócz realizacji celów związanych z prowadzeniem zagospodarowania łowisk wykonywane są również polowania. Połączenie wysokich stanów zwierzyny z urozmaiconą konfiguracją terenową łowiska sprzyja atrakcyjnym polowaniom. Szczególnie ciekawą przygodą łowiecka są polowania na jelenie byki podczas rykowiska. Ukształtowanie terenu umożliwia koncentrację jeleni podczas rykowiska w trudnodostępnych terenach. Dlatego też w tych właśnie miejscach odbywają się, jedne z bardziej widowiskowych rykowisk w regionie.