Wydawca treści Wydawca treści

Podział powierzchniowy lasu.

By ułatwić orientację w terenie i na mapach, każdy kompleks leśny podzielony jest na siatkę wielokątów zwanych oddziałami, które są oznaczone liczbami. Te z kolei dzielą się na pododdziały, oznaczone małymi literami. Pododdziały tworzą fragmenty drzewostanu posiadające zbliżone do siebie cechy takie jak: wiek, skład gatunkowy, warunki siedliskowe, strukturę warstwową, a także co ważne, wymagają takiego samego traktowania gospodarczego.

Podział powierzchniowy lasu ułatwia orientację w lesie, wykonywanie zadań gospodarczych i ich dokumentowanie, służy do projektowania lokalizacji zrębów, tworzą dogodne warunki do pielęgnacji drzewostanów i ich użytkowania, zwiększa bezpieczeństwo pożarowe i umożliwia sprawniejszą walkę
z gradacjami owadów.

Podział powierzchniowy lasu w terenie oznaczony jest specjalnymi słupkami oddziałowymi, wykonanymi najczęściej z kamienia lub betonu. Umieszcza się je na południowo-zachodnim skraju oddziału, tak aby swymi licami wskazywały oddziały, których numery są na nich wymalowane. Najmniejszy numer na słupku wskazuje północno-wschodni kierunek świata. Numery oddziałów na słupkach oddziałowych oznaczone są czarnym kolorem na białym tle.

Co można odczytać z mapy leśnej:

342 - 32,13 ha

        h 7So 62 – 0.7

______________________________

              8,41 ha

Oddział 342 ma powierzchnię 32,13 ha. W pododdziale h o powierzchni 8,41 ha rośnie drzewostan o zadrzewieniu 0,7 w którego składzie 70% zajmuje sosna w wieku 62 lat, pozostałe zaś 30% zajmują inne gatunki.