Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadleśnictwa

W skład Nadleśnictwa Okonek wchodzą dwa obręby: Lędyczek i Okonek. Do 1975 roku stanowiły one oddzielne nadleśnictwa.

Obręb Lędyczek tworzyło dawne nadleśnictwo o tej samej nazwie, które utworzono w październiku 1946 roku. W jego skład weszły lasy poniemieckiego państwowego Nadleśnictwa Landeck (Lędyczek)
o powierzchni 6084 ha oraz lasy byłych majątków ziemskich: Vangerov (Węgorzewo) i Lümzov (Łomczewo) o powierzchni 2301ha. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 8385 ha.

W początkowym okresie istnienia nadleśnictwo nie posiadało planu gospodarczego ani map gospodarczych. Gospodarkę prowadzono wówczas w oparciu o przybliżoną tabele klas wieku. W 1949 roku dokonano prowizorycznego urządzenia lasu i sporządzono plan gospodarczy na okres od 01.10.1949 do 30.09.1958r. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 9664ha. Wytyczne prowizorycznego planu urządzania lasu w zakresie użytkowania nadleśnictwo realizowało tylko do 1952 roku. Kolejne lata przyniosły szereg zmian w przepisach dotyczących użytkowania oraz stanu posiadania. W 1955 roku dokonano nowej lokalizacji cięć na 5-lecie (1956-1960). Okres pierwszych lat powojennych charakteryzował się brakiem siły roboczej oraz wysunięciem na pierwszy plan prac z zakresu pozyskania drewna ze względu na potrzeby gospodarki narodowej. Rozmiar użytków rębnych osiągał wówczas maksymalne wartości, natomiast użytkowanie przedrębne prowadzono wyłącznie w celu pozyskania sortymentów określonych
w planie (kopalniak i papierówka) głównie z drzewostanów III i IV klasy wieku. Użytkowanie przedrębne, które nie uwzględniało potrzeb hodowlanych spowodowało znaczne obniżenie jakości drzewostanów.
W okresie 1946-1951 wybuchła gradacja brudnicy mniszki, która zniszczyła głównie podrosty i podszyty świerkowe. Z kolei 1962 rok przyniósł gradację strzygonii chojnówki na powierzchni 1127 ha.

Obręb Okonek będący niegdyś odrębnym nadleśnictwem o nazwie Racibórz, utworzone zostało w 1945r.
W skład nadleśnictwa wchodziły dawne lasy majątkowe, chłopskie i miejskie. Ich struktura była zróżnicowana ze względu na odmienny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów leśnych. Część tych lasów powstała w wyniku zalesienia nieprzydatnych dla rolnictwa gruntów. W 1947 roku opracowano przybliżoną tabele klas wieku oraz przybliżony plan gospodarczy na najbliższe 3 lata. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła wówczas 5274 ha. W 1953-54 roku powstał prowizoryczny plan urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1953-1962r. Na początku tego okresu powierzchnia Nadleśnictwa Okonek wynosiła 7299 ha. W 1970 roku część gruntów przekazano do Nadleśnictwa Jastrowie

W 1975 roku Nadleśnictwo Okonek przyporządkowano Nadleśnictwu Lędyczek jako obręb Okonek
i przyłączono administracyjnie do OZLP w Toruniu. Z chwilą powołania OZLP w Pile w dniu 01.01.1978 roku Nadleśnictwo Lędyczek z obrębem Okonek podporządkowano administracyjnie do tego zarządu. W wyniku dostosowania granic OZLP do aktualnego podziału administracyjnego kraju oraz podporządkowania nowo utworzonych obrębów leśnych poszczególnym nadleśnictwom wchodzącym w skład OZLP Piła, z dniem 01.01.1979r. dokonano podziału obrębu Lędyczek na trzy części po granicy województwa i przydzielono do Nadleśnictw: Człuchów, Czarne Człuchowskie i Lędyczek. Do obrębu Lędyczek zaś przyłączono wzdłuż granicy województwa pilskiego cześć gruntów z obrębu Czarne (Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie) oraz
z obrębu Szczecinek (Nadleśnictwo Szczecinek).

Z dniem 01.11.1979r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych zmieniono nazwę Nadleśnictwa Lędyczek na Nadleśnictwo Okonek.

W roku 1985 do nowo powstałego Nadleśnictwa Lipka zostaje przekazany obręb Radawnica. Od 1 lipca 1985 roku, jako dwuobrębowe Nadleśnictwo Okonek funkcjonuje na obszarze administracyjnym zbliżonym do dzisiejszego.