Wydawca treści Wydawca treści

NADLEŚNICTWO OKONEK

Teren nadleśnictwa to obszar bardzo ciekawy przyrodniczo. Leży ono w obszarze nizinnym charakteryzującym się płaskim i falistym krajobrazem, z fragmentami terenu pagórkowatego. Urozmaicona rzeźba terenu z licznymi dolinami rzecznymi, bagienkami i obszarami torfowiskowymi sprzyja zróżnicowaniu przyrodniczemu, zarówno świata roślinnego jak i zwierzęcego. Jego rzeźba to głównie wynik działalności zlodowacenia bałtyckiego, z utworami geologicznymi takimi jak piaski i gliny zwałowe oraz piaski sandrowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby rdzawe (72%) oraz bielicowe (6%), poza tym występują tu też gleby torfowe, murszowate, brunatne, płowe i murszowe.

Pod zarządem Nadleśnictwa Okonek znajduje się ponad 16 tys. ha lasów.

Teren nadleśnictwa to obszar bardzo ciekawy przyrodniczo. Leży ono w obszarze nizinnym charakteryzującym się płaskim i falistym krajobrazem, z fragmentami terenu pagórkowatego. Urozmaicona rzeźba terenu z licznymi dolinami rzecznymi, bagienkami i obszarami torfowiskowymi sprzyja zróżnicowaniu przyrodniczemu, zarówno świata roślinnego jak i zwierzęcego. Jego rzeźba to głównie wynik działalności zlodowacenia bałtyckiego, z utworami geologicznymi takimi jak piaski i gliny zwałowe oraz piaski sandrowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby rdzawe (72%) oraz bielicowe (6%), poza tym występują tu też gleby torfowe, murszowate, brunatne, płowe i murszowe.

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi  ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu  też  drzewostany z panującym bukiem i dębem.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to wawrzynek wilczełyko, storczyk krwisty, szerokolistny i błotny, podkolan biały, dziewięćsił bezłodygowy,skalnica torfowiskowa, śnieżyczka przebiśnieg, widłak goździsty i jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin wymagają ochrony czynnej, a więc nie tylko należytej ochrony w trakcie prowadzenia prac gospodarczych, ale tez podejmowania takich zabiegów jak odsłanianie poprzez wykaszanie czy usuwanie krzewów. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach ochrony pomnikowej (2 dęby szypułkowe i jeden buk zwyczajny) oraz całe ekosystemy w formie np. rezerwatowej.

Świat zwierzęcy lasów Nadleśnictwa Okonek jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, jenota, borsuka i tchórza. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie wilka, bobra, wydry, gacka brunatnego i nocka Natterera. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków chronionych: orlika krzykliwego, żurawia, lerkę, myszołowa, gągoła.

Z gromady gadów występują u nas: żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny. Z płazów występują m.in.: kumak nizinny, traszka zwyczajna i grzebieniasta, grzebiuszka ziemna ,rzekotka, ropucha paskówka i zwyczajna, a z owadów m.in. zalotka większa, mieniak tęczniak i strużnik, czerwończyk nieparek, pływak szerokobrzegi oraz liczni przedstawiciele biegaczowatych.

NASZE NADLEŚNICTWO NA MAPIE