Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin
    i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów
w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

 

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są trzy obszary Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Poligon w Okonku" PLH300021

Powierzchnia obszaru to około 2 180 ha, który w całości leży na terenie Nadleśnictwa Okonek. Obszar obejmuje teren dawnego poligonu w Okonku, obecnie przekazany Lasom Państwowym. Są to rozległe przestrzenie bezleśne, pokryte wrzosowiskami i murawami napiaskowymi. Część terenu została zalesiona, jednak znaczne przestrzenie wrzosowisk są świadomie i czynnie chronione przez administrację leśną (m. in. usuwanie nalotu drzew i krzewów).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZERWAT (fot.Michał Argasiński)

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Debrzynki" PLH300047

Na ternie Nadleśnictwa Okonek leży jedynie część tego obszaru, tzn. około 100 ha. Obszar obejmuje istotny pod względem występowania siedlisk Natura 2000 odcinek niewielkiej rzeki Debrzynki, dopływu Gwdy. Znajdują się tam zwarte skupienia cennych siedlisk przyrodniczych: dobrze zachowane zasoby torfowisk soligenicznych (alkalicznych) i łąk na tych torfowiskach; fragmenty łęgów nadrzecznych i źródliskowych, a na zboczach doliny rzecznej kompleks buczyn i grądów subatlantyckich (z drzewostanami bukowymi).

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Szczyry" PLH220066

Na ternie Nadleśnictwa Okonek leży jedynie część tego obszaru, tzn. około 30 ha. Rzeka Szczyra stanowi prawy dopływ rzeki Gwdy. Siedliska chronione tego obszaru skupione są w zasadzie prawie wyłącznie na dnie doliny rzecznej. Jedynie w części wschodniej na stokach doliny występuje kompleks buczyn, miejscami dobrze zachowanych. Obszar stanowi istotną ostoję torfowisk zasadowych i cennej entomofauny oraz flory z nimi związanych.