Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny - „Żurawina"

Użytek ekologiczny został utworzony w 2000 r. Celem ochrony jest zachowanie panujących stosunków wodnych oraz umożliwienie rozwoju istniejącego zespołu roślinno – glebowego.

Znajduje się ona na terenie leśnictwa Ciosaniec i ma łączną powierzchnię 48,73 ha. Jak sama nazwa wskazuje jest to podmokły teren z roślinnością torfowiskową i małymi oczkami wodnymi. Na uwagę zasługują znaczne płaty żurawiny błotnej (Oxycoccus palustris).