Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA OKONEK

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Struktura organizacyjna biura Nadleśnictwa Okonek.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Z-ca Nadleśniczego podlega bezpośrednio nadleśniczemu.  Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny Księgowy podlega bezpośrednio nadleśniczemu . Wykonuje zadania i kieruje działem finansowo- księgowym, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo- ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo- księgowych nadleśnictwa.

Sekretarz podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Kieruje działem administracyjno- gospodarczym, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność za dokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, inwestycyjno- remontową nadleśnictwa, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury

Inżynier Nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów

 

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. Do jego obowiązków należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Podleśniczy przydzielany jest do leśnictwa i podlega bezpośrednio leśniczemu.

Specjalista  do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych i socjalnych oraz szkoleń. Prowadzi sprawy dotyczące skarg i wniosków.

Specjalista do spraw administrowania SILP i łowiectwa podlega bezpośrednio nadleśniczemu.  Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w biurze.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje p.f. Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnik, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.