Wydawca treści Wydawca treści

Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Państwowe Gospodarstwo Leśna Lasy Państwowe realizuje projekt pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Realizacja przewidziana jest na lata 2016 – 2022

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane z zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawania lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie, podtopienia, susza i pożary.

W ramach projektu będą realizowane inwestycje  związane:

 • Budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • Budową przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • Adaptacja istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • Zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • Przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

 

Projekt wykorzystuje zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty – budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla środowiska naturalnego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m3 wody.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000 ,00 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 170 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.

 

                                                     Fot. Z archiwum Nadleśnictwa

W ramach tego projektu Nadleśnictwo Okonek planuje zrealizować następujące działania:

 • Odtworzenie – pogłębienie zbiornika retencyjnego;
 • Odbudowanie  i przebudowanie urządzeń regulacji wodnej;
 • Odbudowanie i przebudowanie zastawek  i rowów wraz z  pogłębieniem zbiornika retencyjnego w leśnictwie Walmy.

Projektowane przez Nadleśnictwo Okonek działania zlokalizowane są w wododziale rzeki Czarnej u jej źródlisk (obręb ewidencyjny Brokęcino i Okonek), oraz w wododziale Gwdy (obręb ewidencyjny Łomczewo) przy ujściu rz. Czarnej. Celem jest poprawa gospodarki wodą opadową, tak by zminimalizować sutki wezbrań rzeki Czarnej, które skutkują lokalnymi podtopieniami upraw leśnych, łąk oraz przydomowych ogrodów i piwnic zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu rzeki. Retencjonowanie wody zapobiegać będzie również skutkom suszy i zwiększy bezpieczeństwo przeciw pożarowe lasów. Przyczyni się również do odtworzenia potencjału przyrodniczego siedlisk wodnych i mokradłowych.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 070 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 909 500,00 zł.

Bezpośrednim efektem projektu będzie zretencjonowanie 17 000 m3 wody

 

                                                     Fot. Z archiwum Nadleśnictwa

 


Projekty i Fundusze

Nadleśnictwo Okonek brało udział w projekcie "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskiowych zarządzanych przez PGL LP". Na naszym terenie prace terenowe zakończono - wrzesień 2015r.

 

Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, w tym w Nadleśnictwie Żołędowo, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ok. 24 tys. ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • ocena przyrodnicza terenów,
 • ocena geośrodowiskowa terenów,
 • usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,
 • rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu,
 • przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego,
 • działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk,
 • odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.