Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady korzystania z dróg leśnych

Zarządzenie nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Okonek z dnia 20.01.2021 r.

W sprawie zmiany zarządzenia nr 47/20 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Okonek dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

 

§ 1

Zmianie ulega § 1 zarządzenia nr 47/20 z dnia 30.10.2020 r. w ten sposób, że niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmodyfikowane załączniki nr 1 i nr 2, mapę poglądową (załącznik nr 3) oraz Program organizacji ruchu(załącznik nr 5.8), o których mowa w przywoływanym zarządzeniu.

§ 2

Zmienione załączniki, o których mowa w § 1 powyżej, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W pozostałym zakresie zarządzenie nr 47/20 z dnia 30.10.2020 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie nr 47/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Okonek z dnia 30.10.2020 r.

w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Okonek dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

 

Na podstawie & 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), oraz & 6 ust. 1 Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 01.11.2020 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Z dniem 01.11.2020 r. zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu  publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśne zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem 49/2020 z dnia 30.10.2020 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Okonek, zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce "Informacje" oraz w BIP w zakładce "Zarządzenia i decyzje".

§ 3

Zobowiązuję Sekretarza do:

a) zapewnienia do dnia 287.12.2020 r. oznakowania dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego zgodnie z projektami organizacji ruchu, o których mowa w & 6.

b) zamieszczenia w terminie 30.10.2020 r. na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce "Informacje", w BIP w zakładce "Zarządzenia i decyzje" oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa regulaminu korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych".

§ 4

1. Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

2. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni, zostaje wydana decyzja informująca o terminie czasowego wyłączenia.

§ 5

Zarządzenia niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

§ 6

Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do & 1 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym Zarządzeniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), odrębne dla każdej z udostępnionej drogi leśnej w Nadleśnictwie Okonek, zostały zawarte w opracowaniach stanowiących integralną część niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Traci moc Decyzja nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Okonek z  dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych do ruchu publicznego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 r.